inloggen

P r i v a c y   &   c o o k i e   p o l i c y

Deze privacyverklaring is onlosmakelijk verbonden met onze zorg en toegewijde inzet voor de privacy van onze klanten.

privacy & cookie beleid - Nederlands

We offer this privacy statement as evidence of our firm, dedicated commitment to customer privacy.

privacy & cookie policy - English

Privacybeleid  & Cookiebeleid

Stephanie van Workum hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en neemt het gebruik, het verzamelen en de overdracht van persoonlijke gegevens zeer serieus. Het onderstaande beleid heeft betreking op privacy aspecten van de de informatie die we verzamelen wanneer uw computer of u persoonlijk met onze website communiceert. Door www.stephanievanworkum.com te bezoeken, erkent u en stemt u vrijelijk in met de praktijken die worden beschreven in het privacybeleid van Stephanie van Workum. U geeft ook uw toestemming voor de hieronder beschreven praktijken voor het verzamelen van informatie.

Opt-In en Opt-Out

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom tonen wij je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

Via onze gratis online producten vragen we bezoekers om hun contactgegevens, zoals hun naam en e-mailadres. Deze informatie zal worden gebruikt om e-mailnieuwsbrieven en speciale aanbiedingen of communicatie te verzenden die we van tijd tot tijd naar onze gebruikersgroep zullen verspreiden. Deze informatie wordt nooit gedeeld met of bekend gemaakt aan derden.

Adressen worden alleen aan onze mailinglijst toegevoegd wordt bereikt door opt-in- te gebruiken, dit betekent dat bezoekers hun naam en e-mailadres moeten opgeven door deze op gespecificeerde plaatsen op onze website(s) in te voeren. In sommige gevallen hebben we extra optionele velden als uw telefoonnummer of om ons te informeren over onderwerpen die voor u interessant zijn. In de meeste gevallen wordt informatie verzameld en opgeslagen in de websitedatabase of via een externe dienst voor het onderhouden van de e-maillijst (Kajabi). Alle informatie die via een formulier op deze website wordt verzameld, kan op verzoek worden verwijderd.

We verzamelen of verzamelen geen e-mailadressen van andere bronnen en de enige manier om op een van onze mailinglijsten te staan, is door handmatig een e-mailadres in onze aanmeldingsboxen in te voeren. Er is geen andere manier om toegevoegd te worden aan onze mailinglijsten.

Al onze nieuwsbrieven en mailings hebben een 'opt-out'-link als onderdeel van de mailing, in overeenstemming met de CAN SPAM en Electronic Privacy and Communications Acts. De gebruiker kan zich automatisch afmelden voor het ontvangen van verdere communicatie van ons door op de link 'uitschrijven' onderaan elke e-mail te klikken.

Informatie en informatieve items worden verstrekt in ruil voor het toevoegen van uw e-mailadres en mogelijk uw naam, bedrijfs- en/of website-informatie aan een van onze mailinglijsten. Alle mailinglijsten worden opgeslagen en uitgevoerd via Kajabi met als enig doel informatie te communiceren, evenals marketing van diensten en producten. Elke mailinglijst geeft specifiek aan welk type e-mails u kunt ontvangen en mogelijk de frequentie. U kunt zich op elk moment afmelden voor genoemde e-maillijst(en) door gebruik te maken van de afmeldlink die in elke e-mail wordt vermeld.

Beleid van deelnemende leveranciers/verkopers

Deze website biedt diensten aan (zoals formulieren voor het verzamelen van gegevens) die linken naar andere websites dan www.stephanievanworkum.com. Deze sites hebben hun eigen privacyvoorwaarden. Omdat we geen directe controle hebben over deze sites, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die sites. We raden u aan dit beleid te lezen voordat u persoonlijke of vertrouwelijke gegevens verstrekt of voordat u transacties met deze sites voltooit.

Het privacybeleid van Kajabi is hier te vinden: https://kajabi.com/policies/privacy

Eventuele betalingen voor producten of informatieve artikelen worden veilig verwerkt via Mollie.

Het privacybeleid van Mollie staat vermeld op: www.mollie.com/en/privacy

Door onze producten te kopen, verstrekken bezoekers hun contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en post- en factuuradressen, en financiële informatie, zoals creditcardnummers. Deze informatie wordt bewaard in veilige, redundante, versleutelde en beschermde systemen die worden geleverd en gecontroleerd door onze provider Mollie.

Uw informatie wordt nooit gedeeld of verkocht aan anderen voor marketingdoeleinden, en wordt alleen gedeeld met diensten van derden indien nodig en hier uitgelegd. Als u zich op enig moment wilt afmelden voor communicatie, e-mail of uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u uw verzoek richten aan [email protected]

Cookiebeleid

Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Graag leggen we je hieronder uit welke soorten cookies we gebruiken.

  1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) onze website. Bijvoorbeeld cookies van Vimeo of YouTube zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op onze website.

  1. Analytische cookies

Analytische cookies zijn voor ons belangrijk. Zonder anonieme input van jou en andere bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten.

  1. Marketing cookies

Marketing cookies kunnen we gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op onze site.

Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser. We wijzen je erop dat delen van onze website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt.

Contact

Vragen over onze privacyverklaring, mailingpraktijken, terugbetalingen, retouren, terugvorderingen of interacties met deze website kunnen aan ons worden gericht via [email protected] of schriftelijk en per post naar ons kantooradres:

Stephanie van Workum
Havenweg 13
6541 AD Nijmegen

PRIVACY POLICY AND COOKIEPOLICY

 

We offer this privacy statement as evidence of our firm, dedicated commitment to customer privacy.

 

Privacy Policy Acknowledgment & Acceptance Of Terms

Stephanie van Workum is committed to protecting your privacy and takes very seriously the usage, collection and transference of personal data. The policy below states our current privacy practices with regard to the information we collect when your computer or you personally interact with our website. By accessing www.stephanievanworkum.com, you acknowledge and freely consent to the practices described in www.sigthis privacy policy. You also give your consent to the information collection practices described below.

Mailing List Opt-In And Opt-Out

Through our free online series we ask visitors for their contact information, such as their name and email address. This information will be used to send email newsletters and special offers or communication that we from time to time will distribute to our user base. This information is never shared with or divulged to third parties.

Our mailing list is achieved through opt-in only practices, this means that visitors must provide their name and email address by entering it into specified places on our website(s). In some cases we have additional optional fields as your phone number or to tell us about topics of interest to you. In most cases, information is gathered and stored in the website database or via a third-party service for servicing the email list (Kajabi). All information gathered via any form on this website can be deleted upon request.

We do not harvest or collect email addresses from other sources and the only way to be on one of our mailing lists is to have manually entered an email address in our sign-up boxes. There is no other way to be added to our mailing lists.

All of our newsletters and mailings have an ‘opt-out’ link as part of the mailing, in fulfillment of the CAN SPAM and Electronic Privacy and Communications Acts. The user can automatically opt-out of receiving further communications from us by clicking the ‘unsubscribe’ link at the bottom of every email.

Information and informational items are provided in exchange for adding your email address and possibly your name, business and or website information to one of our mailing lists. All mailing lists are stored and executed via Active Campaign for the sole purpose of communicating information, as well as marketing of services and products. Each mailing list will specifically detail what type of emails you may receive and possibly the frequency. You may unsubscribe from said email list(s) at any time by using the unsubscribe link provided in every email.

A  copy of kajabi private policy can be found here: https://kajabi.com/policies/privacy

Your information is never shared or sold to others for marketing purposes, and is only shared with third party services as necessary and explained above. If at any time you wish to opt-out of communication, email, or to have your data deleted, please direct your request to [email protected]

Any payments for any products or informational items are processed securely via Mollie.
Mollie privacy policy is listed at: www.mollie.com/en/privacy

Through purchase of our products, visitors provide their contact information, such as name, email address, and mailing and billing addresses, and financial information, such as credit card numbers. This information is maintained in secure, redundant, encrypted, and protected systems supplied and monitored by our provider Mollie.

Participating Vendor/Merchant Policies

This website offers services (like data collection forms) that link to websites other than www.stephanievanworkum.com. These sites have their own privacy terms. Because we do not have direct control over these sites, we are not responsible for the content or the privacy practices of those sites. We recommend that you review these policies before providing personal or confidential data or before completing any transactions with these sites. 

Information Collection & Cookies

We use cookies on www.stephanievanworkum.com for a number of purposes. They help us to provide you with a good experience when you browse this website. They also allow us to improve my site and deliver to you a website you want to browse and enjoy. By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies as detailed below.

First, what is a cookie? A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your computer. You can find more information about web cookies here: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

We Use The Following Cookies:

  1. Functional cookies

Functional cookies are necessary for the correct functioning of (parts of) our website. For example, cookies from Vimeo from YouTube ensure that you can view our videos on our website.

  1. Analytical cookies

Analytical cookies are important to us. Without anonymous input from you and visitors, we have a different picture of the use of the website and how we improve it in order to match the user experience and the information offered even better for you.

  1. Marketing Cookies

We can use marketing cookies to keep track of which pages you visit and find interesting on our site.

If you do not want to accept cookies at all from any website, you can set this in the default settings of your browser. Please note that parts of our website may no longer work if you disable cookies.

Contact

Any questions about our privacy statement, mailing practices, refunds, returns, chargebacks or interactions with this website should be directed to us at [email protected] or in writing and mailed to our office address:

Stephanie van Workum
Havenweg 13,
6541EC Nijmegen,
The Netherlands

Effective date: January 19, 2022